POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie w celu świadczenia usług Administratora jest Katarzyna Gąsiorowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozrusznik.eu Robert Willich, z siedzibą przy ulicy  Trakt św Wojciecha 377  w Gdańsku, NIP: 583-272-04-57.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności „Użytkownikiem” są użytkownicy Strony kamperlove.pl, w tym Klienci.

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. ZABEZPIECZENIA.

 1. W związku z prowadzeniem strony internetowej kamperlove.pl, Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
  1. Dane osobowe Użytkownika przekazane przez niego w związku z zadaniem pytania odnośnie Oferty Administratora: adres e-mail, dane osobowe wskazane w treści zapytania;
  2. Dane osobowe Użytkownika przekazane przez niego za pośrednictwem formularza usługi Messenger zintegrowanego ze stroną w portalu społecznościowym Facebook pod nazwą Kamperlove i zarządzaną przez Administratora.
 2. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:
  1. prawidłowego wykonania umowy – przez wykonanie umowy rozumiemy w tym wypadku utrzymywanie Konta na Stronie oraz umożliwienie klientowi zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem Konta. W tym celu będziemy przetwarzać dane przez cały czas posiadania konta oraz realizacji usługi;
  2. podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy – to jest wówczas, gdy Użytkownik kieruje zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza usługi Messenger;
  3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z realizacji umowy – w tym celu będziemy przechowywać przekazane za pośrednictwem Strony dane dotyczące zamówienia do czasu przedawnienia roszczeń;
  4. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane musimy przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będziemy przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.
 3. Dane przekazane w celu wykonania umowy są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem Strony.
 4. Możemy przekazywać dane osobowe w szczególności następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, pracownicy Administratora w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.
 5. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.
 6. W każdym czasie klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ma też prawo do żądania przeniesienia Swoich danych do innego administratora. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania – od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator zobowiązuje się do:
  1. podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  2. przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
  3. przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Administrator przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 7 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:
  1. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  2. zabezpieczanie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  3. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej;
  4. dopuszczenie do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;
  5. zapewnianie kontroli nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  6. prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 9. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane również w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora, to jest do:
  1. badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Strony;
  2. administrowania Stroną, poprawy jej funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
  3. rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z obsługą Użytkownika poprzez dostępne kanały komunikacji;
  4. poprawy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;- przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie w okresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane również w jednym z celów wskazanych w ust. 1.

ZBIERANIE DANYCH ANONIMOWYCH (COOKIES)

 1. Strona wykorzystuje tzw. cookies, czyli niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Strony. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Dzięki temu korzystanie ze Strony jest bardziej przyjazne w obsłudze.
 2. Strona korzysta z plików cookies do przechowywania anonimowych informacji o jej Użytkownikach. Służy to zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług oraz pomaga w doskonaleniu funkcjonalności Strony. Pliki cookies, z których korzysta Strona używane są do:
  1. zapewnienia standardów bezpieczeństwa,
  2. monitorowania częstotliwości odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby Użytkowników i schematów korzystania z witryny, w szczególności danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty na Stronie,
  3. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika, a w szczególności układów ekranu, preferowanego języka i kraju Klienta,
  4. poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
  5. działań retargetingowych na platformach Google, Facebook, Instagram.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Modyfikacji dokonuje się poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookies.

ZMIANY I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy sytuacji, w której przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w szczególności do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Uprawnienia wskazane w powyższych punktach Użytkownik może realizować poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: kampery@kamperlove.pl

PYTANIA / ZGŁOSZENIA

Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Strony, należy kierować na adres e-mail: kampery@kamperlove.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
 2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Strony oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.