REGULAMIN WYNAJMU

REGULAMIN WYNAJMU KAMPERLOVE

Przedstawione, poniższe warunki są integralną częścią umowy najmu samochodu kempingowego od: Rozrusznik.eu Robert Willich, Trakt Św. Wojciecha 377 80-007 Gdańsk, Nip 5832720457  

  

Przedmiot najmu  

 • Przedmiotem  najmu jest samochód kamper wraz z wyposażeniem dodatkowym.  

Wyposażenie dodatkowe wyszczególnione jest w Protokole zdawczo – odbiorczym.  

 • Samochód kamper w dalszych częściach umowy określany jest jako Przedmiot najmu, Kamper lub Pojazd.  

  

Najemca  

 • Osoba upoważniona wg umowy Najmu do używania Przedmiot najmu w okresie zawartym w umowie.  

  

Wynajmujący  

 • Wynajmującym jest Rozrusznik.Eu Robert Willich.  

  

Miejsce odbioru  

 • Pojazd można odebrać w godzinach od pn-pt 08:00 do 16:00, sob 9:00-13:00 po wcześniejszym umówieniu godziny w dniu ustalonym w umowie.  
 • Miejsce odbioru i zwrotu Kampera – Rozrusznik.eu Trakt Św. Wojciecha 375 80-007 Gdańsk lub po wspólnych, zaakceptowanych obustronnie ustaleniach oraz z wpisanym adresem w umowie – u Najemcy lub pod innym adresem.  

  

Odpowiedzialność Najemcy  

 • Najemca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  przewożony ładunek oraz jego zabezpieczenie.  
 • Odpowiedzialność Najemcy obejmuje szkody, które mogą powstać zarówno w trakcie poruszania się Przedmiotem Najmu,  jak i też w trakcie jego postoju.  
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie wynajmu, a których przyczyną było prowadzenie Przedmiotu Najmu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu.  
 • Najemca odpowiada również za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych.  
 • Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary i grzywny które powstały w związku z używaniem Przedmiotu Najmu w okresie najmu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący.  
 • Udział własny w szkodzie do 4000 zł.  

    

Obowiązki Najemcy  

 • Najemca jest zobowiązany i odpowiedzialny za przestrzeganie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.  
 • W dniu zawarcia umowy Najemca przedkłada do wglądu dokumenty tożsamości ze zdjęciem dla każdej osoby, która będzie kierowała Kamperem podczas okresu najmu, w tym prawa jazdy oraz dokumenty: dowód osobisty + drugi dokument z umowy osoby, która jest Najemcą pojazdu.   
 • W przypadku najmu Pojazdu przez firmę należy dodatkowo przedłożyć aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Umowę Najmu zawiera w takim wypadku przedstawiciel firmy z odpowiednimi uprawnieniami i umocowaniem.  
 • Najemca wyraża zgodę na pobranie przez Wynajmującego informacji z dokumentów tożsamości Najemcy, oraz osób upoważnionych przez Najemcę do kierowania Pojazdem, oraz na przetwarzanie zawartych w nich danych, w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz dla ewentualnych potrzeb windykacyjnych.  
 • Bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Najemcy nie wolno oddać osobie trzeciej Przedmiotu Najmu do używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym w podnajem lub do bezpłatnego używania.  
 • Kierowcą Kampera nie może być osoba, która nie ukończyła 25 lat i posiada uprawnienia do prowadzenia Kampera (do 3,5T, kategoria B) zgodnie z prawem o ruchu drogowym mniej niż 3 lata.  

Najemca zobowiązany jest wpisać do umowy wszystkich kierujących Przedmiotem najmu.  

 • Najemcą może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.  
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo montażu w Przedmiocie Najmu urządzenia GPS w celu stałego monitoringu miejsca położenia Przedmiotu Najmu. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych generowanych przez urządzenie GPS, w tym zwłaszcza dotyczących miejsca położenia, trasy przejazdu, prędkości.  
 • Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą ze szczególną starannością z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków i zabezpieczeń w okresie obowiązywania umowy najmu Przedmiotu Najmu.   
 • Najemca / kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.  
 • Najemca może poruszać się samochodem wyłącznie na terenie państw Europy. Zabroniony jest wyjazd do krajów: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia oraz poza Europę. W przypadku złamania zakazu Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 4000 zł, oraz wszelkimi kosztami mogącymi wystąpić z tytułu braku AC/OC. Wjazd do tych krajów tylko po pisemnej zgodzie Wynajmującego.  
 • Najemca zobowiązuje się do:  
 • niepozostawiania Kampera w miejscach do tego nieuprawnionych,   
 • niepozostawiania Kampera w miejscach niebezpiecznych bez nadzoru Najemcy,  
 • bezwzględnego przestrzegania zakazu  palenia tytoniu i wyrobów podobnych w całym  

Pojeździe,  

 • nieprowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem wszelkiego rodzaju niedozwolonych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,  
 • zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości, wysokość Kampera to 3,3metra,   
 • nie brania udziału Pojazdem w imprezach typu testy, zawody, wyścigi samochodów,  
 • nieużywania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, gruntowych oraz szutrowych, w razie nie zastosowania się do warunku, Najemca obciążony zostanie kosztami wymiany/naprawy uszkodzonych lub nadmiernie zużytych elementów Pojazdu lub/i wyposażenia,  
 • nie przewożenia Pojazdem materiałów żrących, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek elementów Pojazdu lub/i wyposażenia,  
 • regularnej kontroli stanu Przedmiotu Najmu w tym: stan oleju, stan ogumienia, ciśnienie w oponach i upewniania się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.  

Rezerwacja  

 • Rezerwacji Przedmiotu Najmu można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną e-mail. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy wynajmu i nie uprawnia osoby tej do roszczeń z tym związanych.   
 • Potwierdzeniem rezerwacji Przedmiotu Najmu jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% kwoty ustalonej za okres najmu. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty za wynajem.  
 • Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy gotówka lub przelewem na konto firmy:   

Rozrusznik.eu Robert Willich 

Nr konta: 58 8335 0003 0900 0073 3000 0010  z opisem: Opłata rezerwacyjna data od / data do imię, nazwisko   

W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w ustalonym terminie Umowa Najmu Przedmiotu Najmu ulega automatycznemu rozwiązaniu.   

  

 • Pozostała część Czynszu za wynajem wynikająca z Umowy o Najem Kampera powinna być uiszczona najpóźniej w dniu wynajmu przed wynajmem Kampera – o ile nie ustalono inaczej.  
 • Dopuszcza się zmiany terminu rezerwacji na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna. O możliwości zmiany terminu rezerwacji decyduje Wynajmujący.  

  

Zawarcie Umowy Najmu  

 • Warunkiem wypożyczenia Przedmiotu Najmu jest zawarcie Umowy Najmu pomiędzy  

Wypożyczalnią a Najemcą, zaakceptowanie i podpisanie niniejszego Regulaminu, uiszczenie całości opłaty za wynajem oraz wpłacenie kaucji zwrotnej ustalonej na umowie najpóźniej przed godziną i dniem wynajmu Kampera ustaloną w umowie.  

 • Najem rozpoczyna się z datą i godziną wskazaną w Umowie Najmu Przedmiotu Najmu i podpisaniem wszystkich załączników wymienionych w Umowie Najmu Przedmiotu Najmu.   
 • Po zawarciu Umowy Najmu Przedmiotu Najmu, Najemca ma możliwości dokonania zmian daty rozpoczęcia i zakończenia najmu pod warunkiem pisemnej akceptacji Wynajmującego.  

  

Anulowanie rezerwacji i odstąpienie od Umowy Najmu  

 • Najemca może anulować rezerwację i/lub odstąpić od Umowy Najmu Pojazdu przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Przedmiotu Najmu, wg poniższych zasad:  
 • anulowanie rezerwacji i/lub odstąpienie od Umowy Najmu Pojazdu do 90 dni przed planowanym terminem odbioru Pojazdu. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy w terminie 3 dni wszystkie wpłacone przez niego kwoty. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego,  
 • anulowanie rezerwacji i/lub odstąpienie od Umowy Najmu Pojazdu do 60 dni przed planowanym terminem odbioru Pojazdu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nie będzie możliwe wynajęcie zarezerwowanego Pojazdu, w takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy w terminie 3 dni kwotę w wysokości 50% wartości wszystkich wpłaconych przez niego kwot. Wynajmującemu przysługuje w takim przypadku opłata administracyjna za odstąpienie od rezerwacji i/lub Umowy Najmu Pojazdu w wysokości 50 % wartości wszystkich wpłaconych opłat przez Najemcę. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec  

Wynajmującego,  

 • w przypadku anulowania rezerwacji i/lub odstąpienia od Umowy Najmu Pojazdu przez Najemcę w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Pojazdu, Wynajmujący pobiera opłatę administracyjną za odstąpienie od rezerwacji i/lub Umowy Najmu Pojazdu w pełnej wysokości  wszystkich wpłaconych kwot przez Najemcę. Najemcy nie przysługują  w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego.  
 • Za odstąpienie od rezerwacji i/lub Umowy Najmu Pojazdu przez Najemcę uważane będzie też nie odebranie Pojazdu w uzgodnionym przez strony terminie lub nie podpisanie uzgodnionych dokumentów umowy.  
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji / odstąpienia od Umowy Najmu Pojazdu w przypadku zajścia szkody na pojeździe, która uniemożliwi jego wynajęcie a strony zgodnie oświadczają, że nie będą posiadać względem siebie żadnych innych roszczeń z tytułu niewykonania umowy Najmu Pojazdu, w takim przypadku Opłata rezerwacyjna / kaucja / czynsz najmu / zostaną zwrócone bez potrąceń, chyba, że strony za obopólną zgodą postanowią inaczej.  

  

  Opłaty i terminy płatności  

 • Czynsz najmu w pełnej wysokości przysługuje również w razie zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę przed wygaśnięciem Umowy Najmu Pojazdu, chyba, że strony postanowią inaczej.   
 • Wszelkie opłaty związane z wypożyczeniem Przedmiotu Najmu muszą być dokonane przed planowanym najmem.  
 • Kaucja za wynajem Kampera wynosi 4000 zł chyba, że strony ustalą inaczej.  
 • Wynajmujący może potrącić z kaucji przysługujące jemu należności m.in. czyszczenia albo naprawienia szkody. W przypadku gdyby kaucja nie pokryła wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości w dniu zwrotu Przedmiotu Najmu.   
 • Kaucja będzie zwracana przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie do 7 dni  

roboczych  od dnia zwrotu Pojazdu, o ile Wynajmujący nie potrąci przysługujących jemu należności. 6. Za dzień zwrotu kaucji uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wynajmującego.  

 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami 

(potrącenia z kaucji):  

 • braków w wyposażeniu Przedmiotu Najmu lub jego części oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji Pojazdu,  
 • szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacja Przedmiotu Najmu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzona opona, uszkodzona felga, uszkodzenia poprzez rozlanie środków trudnych do usunięcia, np. farby, lakiery, oleje, substancje zapachowe, uszkodzenie wyposażenia Pojazdu w tym: meble, sprzęt AGD),  
 • likwidacji innych szkód wraz z kosztami przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w trakcie używania Przedmiotu Najmu,  
 • odszkodowaniem za utratę wartości na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą Przedmiotem Najmu za zgodą Najemcy albo za utratę wartości Przedmiotu Najmu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem  

Przedmiotu Najmu,  

 • w sytuacji szkody całkowitej bądź kradzieży powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy lub/i pozostałych użytkowników, kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego,  
 • jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania,  
 • doprowadzenia Przedmiotu Najmu do czystości, w przypadku gdy Przedmiot Najmu, w  

chwili zwrotu, wymagał będzie czyszczenia,   

 • kosztami odtworzenia dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej, kluczy do  

Przedmiotu Najmu w przypadku ich zagubienia przez Najemcę,  

 • kosztami transportu Przedmiotu Najmu w przypadku zawinionego braku jej zwrotu przez Najemcę do miejsca, o którym mowa w punkcie o miejscu zwrotu Przedmiotu Najmu.  
 • kosztami związanymi z odświeżeniem pojazdu w przypadku palenia papierosów wewnątrz kampera jak i napraw z tym związanych,  
 • Jeżeli Najemca zwróci Przedmiot Najmu w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części czynszu najmu z tego tytułu.   
 • W przypadku, kiedy Najemca opóźni zwrot Pojazdu o więcej niż 6 godzin nie uzyskawszy wcześniej zgody Wynajmującego, Wynajmujący zawiadomi Policję o kradzieży lub przywłaszczeniu Przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowną w wysokości trzykrotnej stawki dobowej brutto dla Przedmiotu Najmu za każdy dzień zwłoki wynikającej z cennika obowiązującego na dzień zawarcia Umowy Najmu licząc każdy dzień obciążenia od 6 godziny po ustalonej godzinie zwrotu Przedmiotu Najmu. Opłata naliczona z góry za każdy dzień. Za każdą godzinę opóźnienia w zwrocie.  

Pojazdu poza ustaloną godziną zwrotu w Umowie Najmu do 6 godzin opóźnienia Najemca zapłaci 100 zł kary. Kwoty te zostaną potrącone z wpłaconej przez Najmującego kaucji. Niezależnie od kary umownej Wynajmujący będzie mógł dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych przepisu kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna (art. 484 §1 k.c.) . 

  

Przekazanie i zdanie Przedmiotu Najmu  

 • W chwili wydania Wynajmujący przekazuje Najemcy: zestaw kluczyków do Pojazdu, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową, upoważnienie do poruszania się pojazdem w językach wskazanych przez Najmującego, zieloną kartę.  
 • Wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu będą stwierdzone Protokołem Zdawczo-Odbiorczym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 • Brak jakichkolwiek elementów dodatkowego wyposażenia w dniu wydania Przedmiotu Najmu przez Najmującego nie wpływa na zmianę kwoty ustalonej w umowie za wynajem.  
 • Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania Przedmiotu Najmu i winny zostać odnotowane w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W przypadku braku zgłoszenia ich w Protokole Zdawczo-Odbiorczym przyjmuje się, że nie występowały one w chwili wydawania Przedmiotu Najmu Najemcy. Szkody zgłoszone po tym terminie uznaje się za powstałe z przyczyny Najemcy. Najemca nie może odmówić odbioru wydawanego mu przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu z powodu stwierdzonych usterek, które, w żaden sposób nie mają wpływu na możliwość normalnego jego używania. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał w wynajem z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającym z używania Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 • W dniu wydania Przedmiotu Najmu, Najemca otrzyma jeden egzemplarz Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.  
 • Z chwilą wydania Najemcy Przedmiotu Najmu ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na Najemcę. Z chwilą powstania szkody lub zdarzenia losowego związanego z Przedmiotem Najmu zasady dalszego postępowania Najemcy określa Wynajmujący.  
 • W chwili zwrotu Przedmiotu Najmu strony dokonają kontroli stanu technicznego Przedmiotu Najmu oraz kompletności wyposażenia na podstawie wystawionego w chwili wydania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. W tym przypadku stwierdzenia uszkodzeń, usterek lub braków strony dokonają stosownych adnotacji w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.  
 • Najmujący zwraca pojazd posprzątany w szczególności łazienka i prysznic doprowadzone do stanu z momentu wydania samochodu, z opróżnioną kasetą na nieczystości z toalety oraz opróżnionym zbiornikiem wody szarej oraz opróżnionymi koszami na śmieci. W Przypadku zwrotu nieposprzątanego kampera przez Najmującego opłata 300 zł.  

    

Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia  

 • W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, innego czynu zabronionego, lub w wyniku wypadku, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji, oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji od Wynajmującego.  
 • W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony wszystkimi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.  

  

Przetwarzanie danych osobowych  

 • Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych przez Wynajmującego. 

  

Postanowienia końcowe  

 • Najemca nie może wykonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw  w wypożyczonym pojeździe. Jeżeli podczas użytkowania dojdzie do uszkodzeń, naprawa może nastąpić w serwisie Bracia – Klaja, Świat Caravaningu s.c. Warszawska 50, 43-155 Bieruń  
 • Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  
 • oddania przez najemcę Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do użytkowania bez pisemnej zgody Wynajmującego,  
 • używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z postanowieniami Umowy Najmu, niniejszego Regulaminu lub zasadami eksploatacyjnymi właściwymi dla pojazdów tego typu,  
 • używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego,  
 • opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczającego 6 godzin,  
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.  
 • Spory pomiędzy stronami niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.  

    

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN  wynajmu kampera – Rozrusznik.eu Robert Willich 

  

  

Miejscowość, data 

  

     Czytelny podpis Najemcy  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _