UMOWA NAJMU KAMPERA

Umowa najmu kampera  

Umowa zawarta w dniu ​                   w Gdańsku​ ​ pomiędzy:   

Rozrusznik.eu Robert Willich, Trakt Św. Wojciecha 377 80-007 Gdańsk  

NIP 5832720457 

Tel kontaktowy: +48 530 90 60 30, zwanym w dalszej części Wynajmującym​,  

a:                                                                                          , nr Pesel  ________________,  

nr Dowodu osobistego: ______________  

oraz (2 konieczny dokument)  

Rodzaj dokumentu PRAWO JAZDY  Nr dokumentu  

KRS (w przypadku wynajmu przez firmę) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Adres zamieszkania  

Tel kontaktowy zwanym w dalszej części Najemcą.    

Przedmiot umowy §1   

 • Przedmiotem umowy jest wynajem kampera  ……………………. nr rej………….. wraz z  dodatkowym wyposażeniem, zwanym w dalszej części umowy Kamperem  lub  Pojazdem  na czas: od dnia  (dd-mm-rr) godzina odbioru 08:00-16:00 (gg : mm) do dnia   

             (dd-mm-rrrr) godzina zwrotu  nie później niż 12 : 00 (gg : mm) za wynagrodzeniem określonym w §2.   

 • Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu wynajętego pojazdu wraz z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym.  
 • W przypadku, kiedy Najemca opóźni zwrot Pojazdu o więcej niż 6 godzin nie uzyskawszy wcześniej zgody Wynajmującego, Wynajmujący zawiadomi Policję o kradzieży lub przywłaszczeniu Przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowną w wysokości trzykrotnej stawki dobowej brutto dla  

Przedmiotu Najmu za każdy dzień zwłoki wynikającej z cennika obowiązującego na dzień zawarcia Umowy Najmu licząc każdy dzień obciążenia od 6 godziny po ustalonej godzinie zwrotu Przedmiotu Najmu. Opłata naliczona z góry za każdy dzień. Za każdą godzinę opóźnienia w zwrocie Pojazdu poza ustaloną godziną zwrotu w Umowie Najmu do 6 godzin opóźnienia Najemca zapłaci 100 zł kary. Kwoty te zostaną potrącone z wpłaconej przez Najmującego kaucji. Niezależnie od kary umownej Wynajmujący będzie mógł dochodzić od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych przepisu kodeksu cywilnego, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna (art. 484 §1 k.c.)  

 • Wynajmujący przekazuje Najemcy na czas trwania najmu: …………………………, dowód rejestracyjny, polisę OC, AC, zieloną kartę, upoważnienie do poruszania się pojazdem.   
 • Upoważnieni kierowcy do prowadzenia pojazdu oprócz Najemcy:  

Kierowca nr 1:   

Imię, nazwisko,                                         Pesel                                        Dowód os.                            

Prawo jazdy 

 Kierowca nr 2:   

Imię, nazwisko,                                         Pesel                                        Dowód os.                            

Prawo jazdy 

 Wynagrodzenie za wynajem §2   

 • Czynsz najmu brutto:   
 • w tym opłata rezerwacyjna  w kwocie:         data wpłaty opł. rez. (do 4 dni od podpisania tej umowy):         
 • pozostała cześć do wpłaty (płatna przy odbiorze pojazdu):        zł   
 • Koszt dodatkowego wyposażenia:                           zł   
 • Opłata serwisowa:    
 • Kaucja zwrotna (płatna przy wydaniu pojazdu Najemcy          4000  zł  

  

 • Kaucja będzie zwrócona wg zasad opisanych w regulaminie.  
 • Opłatę rezerwacyjną należy uregulować najpóźniej w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy przelewem na konto firmy:   

Do kogo: Rozrusznik.eu Robert Willich konto: 58 8335 0003 0900 0073 3000 0010 

Z opisem: ​ Opłata rezerwacyjna data od / data do imię, nazwisko  

 • W przypadku braku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej Umowa Najmu Przedmiotu Najmu ulega automatycznemu rozwiązaniu.  
 • Udział własny w szkodzie do 4000 zł.  

Miejsce odbioru §3   

Miejsce odbioru i zwrotu Pojazdu przez Najemcę :   

adres odbioru: 80-007  Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 375  lub adres domowy najemcy 

adres zwrotu: 80-007  Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 375   lub adres domowy najemcy 

Obowiązki i odpowiedzialność §4   

 • Wynajmujący oświadcza, iż jest upoważniony do wynajmu opisanego Pojazdu oraz wyposażenia i może nimi swobodnie i bez żadnych ograniczeń rozporządzać.   
 • Najemca oświadcza, iż zapoznał się z: REGULAMIN wynajmu kampera ………………………..

Postanowienia końcowe §5   

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  
 • Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 • Spory pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego, a w przypadku gdy Najemcą jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c. – sąd właściwości ogólnej.   
 • Częścią umowy jest:  

  

REGULAMIN wynajmu kampera …………………… – Rozrusznik.eu Robert Willich 

Załącznik nr 1: Protokół Zdawczo – Odbiorczy (przekazywany w dniu wydania pojazdu),  

Załącznik nr 2: Oświadczenie o przejściu szkolenia z obsługi pojazdu (przekazywany w dniu wydania pojazdu).  

  

 • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  

Stron.   

  

Podpis Wynajmującego lub os. upoważnionej  Czytelny podpis Najemcy    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _